استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر خنداب در جلسه مورخ 18/2/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوبه مذکور مشروط به رعایت بند زیر تنفیذ می‌گردد.       ـ با عنایت به مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان نقشه حریم شهر پس از کسب نظر نهایی از شورای امنیت ملی و طی مراحل تأیید استانی جهت مراحل تنفیذ به دبیرخانه شورای عالی ارسال گردد.       خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
شماره انتشار: ۱۹۰۷۳
زمان انتشار: سه‌شنبه،۲ شهریور ۱۳۸۹
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: ۱۹۰۷۳
فایل ضمیمه: دریافت