استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر سعدآباد در جلسه مورخ 28/5/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:       نقشه شبکه راهها و سلسله مراتب دسترسی شهر مطابق با آئین‌نامه طراحی راههای شهری ایران بصورت مجزا ارائه شود.عناوین کاربری‌های پیشنهادی براساس قرارداد همسان 12 تدقیق شود.       اساس طرح جامع مطابق با مصوبه مورخ 23/12/1363 شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص (تشخیص اساس طرح جامع) در ضوابط و مقررات پیشنهادی ارائه گردد.        خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
شماره انتشار: ۱۹۳۱۶
زمان انتشار: دوشنبه،۶ تیر ۱۳۹۰
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: ۱۹۳۱۶
فایل ضمیمه: دریافت