استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمانشاه        در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح ـ جامع تفصیلی شهر ماهیدشت در جلسه مورخ 27/12/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:        1ـ حذف قسمتی از کاربری حمل و نقل و انبارداری منطبق بر حریم لوله نفت و اصلاح هندسی معبر در آن محدوده در نقشه کاربری اراضی پیشنهادی.        2ـ انطباق عناوین کاربری‌ها با قرارداد همسان12.        خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
شماره انتشار: ۱۹۰۷۳
زمان انتشار: سه‌شنبه،۲ شهریور ۱۳۸۹
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: ۱۹۰۷۳
فایل ضمیمه: دریافت