استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر خنج در جلسه مورخ 10/7/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد.       ـ خروج اراضی کشاورزی واقع در شمال (در نقشه کاربری پیشنهادی) از محدوده شهر (مطابق با طرح هادی قبلی).       2ـ عناوین کاربری پیشنهادی مطابق قرارداد همسان 12 اصلاح شود.       خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
شماره انتشار: ۱۹۲۳۶
زمان انتشار: دوشنبه،۲۳ اسفند ۱۳۸۹
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: ۱۹۲۳۶
فایل ضمیمه: دریافت