استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان     در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع بندر امام جلسه مورخ 15/12/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:   1ـ با عنایت به عدم تدقیق خدمات در سطح ناحیه و منطقه در نقشه کاربری اراضی پیشنهادی، جدول سطوح و سرانه‌های پیشنهادی با تفکیک سرانه خدمات در سطح محله، ناحیه و منطقه تنظیم و بعنوان یکی از اسناد طرح ارائه گردد.   2ـ اسناد و گزارشات مربوط به ضوابط تراکم ساختمانی و حدنصاب تفکیک قطعات اراضی، مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.   3ـ نقشه منطقه‌بندی حریم مطابق با بند 8 مصوبه مورخ 10/8/1378 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه و ارائه گردد.   4ـ حریم شهر مطابق مصوبه مورخ 23/12/1363 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، جز اساس طرح لحاظ گردد.    خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.    لازم می‌داند از مشارکت موثر و ثمربخش شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با بکارگیری و رعایت دقیق و کامل ضوابط و مقررات طرح یادشده توسط مراجع و دستگاههای ذیربط موجبات توسعه همه‌جانبه و هماهنگ شهر مذکور، در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فراهم گردد.
شماره انتشار: ۱۹۳۹۷
زمان انتشار: پنج‌شنبه،۱۴ مهر ۱۳۹۰
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: ۱۹۳۹۷
فایل ضمیمه: دریافت