استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان آذربایجان غربی        در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهرماکو در جلسه مورخ 29/10/1387 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی جهت تأمین اراضی مسکن مهر، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
شماره انتشار: ۱۸۸۷۵
زمان انتشار: چهارشنبه،۲۵ آذر ۱۳۸۸
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: ۱۸۸۷۵
فایل ضمیمه: دریافت