استاندار محترم و ریاست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهرانموضوع: تنفیذ مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان         در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر فردوسیه در جلسه مورخ 19/2/1386 شورای برنامه‌ریزی  و توسعه استان تهران، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
شماره انتشار: ۱۸۵۲۵
زمان انتشار: یکشنبه،۱۴ مهر ۱۳۸۷
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: ۱۸۵۲۵
فایل ضمیمه: دریافت