جناب آقای قهرمانی چابکاستاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان گیلان
        در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر فومن در جلسه مورخ 18/8/1385 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گیلان، با قید افق 20 ساله برای طرح و اصلاح جدول سطوح و سرانه و جمعیت (پیوست)، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
شماره انتشار: ۱۸۳۵۴
زمان انتشار: شنبه،۱۱ اسفند ۱۳۸۶
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: ۱۸۳۵۴
فایل ضمیمه: دریافت