شماره۵۶۷۴۰/ت۴۵۰۵۹هـ                                                                ۸/۳/۱۳۹۲
تصویب‌نامه در خصوص واردات کالا توسط کارگران ایرانی شاغل
 در خارج از کشور و مسافرانی که به کشور وارد می‌گردند، در مناطق آزاد
 تجاری ـ صنعتی ماکو، بندر انزلی، ارس و اروند
وزارت امور اقتصادی و دارایی
دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۲ به استناد تبصره ماده (۱) قانون ایجاد یک منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و بیست و سه منطقه ویژه اقتصادی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب نمود:
اجرای مقررات ورود کالای همراه مسافر به داخل کشور مندرج در ماده (۱۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ و ماده (۹) تصویب‌نامه شماره ۵۶۶۸۲/ت۳۰۵هـ مورخ ۷/۱۱/۱۳۷۲ موضوع تعیین مقررات مربوط به مبادلات مرزی و بازارچه‌های مرزی و واردات کالا توسط کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور و مسافرانی که به کشور وارد می‌گردند، در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو، بندرانزلی، ارس و اروند مجاز است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی
شماره انتشار: ۱۹۸۸۰
زمان انتشار: پنج‌شنبه،۱۶ خرداد ۱۳۹۲
سال انتشار: شصت و نه
مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: ۵۷۹
فایل ضمیمه: دریافت