شماره۲۱۴۵۴/ت۵۰۴۶۱هـ                                                             ۳۰/۲/۱۳۹۳
تصویب‌نامه در خصوص مهلت مقرر در ماده (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ
وزارت امور اقتصادی و دارایی  ـ  معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
هیأت وزیران در جلسه ۲۱/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۰۷۸/۵۶ مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ـ مهلت مقـرر در ماده (۶۴) قانون محاسبـات عمومی کشور ـ مصوب۱۳۶۶ـ در مورد هفتاد درصد اعتبار از محل درآمد اختصاصی موضوع ماده (۱۶۰) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ـ که برای تجهیز گمرک‌ها و ساختمانهای گمرک و خانه‌های سازمانی، قابل اختصاص، تعهد و پرداخت است و ماهیت اعتبار عمرانی دارد، پایان تیرماه سال بعد می‌باشد.
۲ـ مهلت مقرر در ماده (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد سی درصد باقیمانده اعتبار موضوع بند (۱) که قابل اختصاص، تعهد و پرداخت برای انجام هزینه‌های جاری است، پایان فروردین سال بعد می‌باشد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
شماره انتشار: ۲۰۱۶۳
زمان انتشار: چهارشنبه،۷ خرداد ۱۳۹۳
سال انتشار: هفتاد
مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: ۶۸۲
فایل ضمیمه: دریافت