شماره۸۵۳۴۳/ت۴۸۸۱۳هـ                                                             ۱۱/۴/۱۳۹۲
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان ایلام
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۶۴۳۲/۴۲/۴/۱ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۱ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب۱۳۶۲ـ تصویب نمود:
الف ـ دهستان کلم به مرکزیت روستای کلم بالا مطابق نقشه ۲۵۰۰۰۰/۱ پیوست شماره (۱) که تأییدشده به مهر «دفتر هیئت دولت» می‌باشد از ترکیب روستاها، مزارع و مکان‌های زیر در تابعیت بخش بدره شهرستان دره‌شهر در استان ایلام ایجاد می‌گردد:
۱ـ کلم بالا ۲ـ کلم پایین ۳ـ موسی ۴ـ خوشقدم ۵ ـ میان‌راه جابر ۶ ـ تلخاب ۷ـ ترشک ۸ ـ انارهر ۹ـ آسیاوله ۱۰ـ پلک شباب ۱۱ـ چنار جافری ۱۲ـ سنگ‌شکن مؤمنی ۱۳ـ سنگ‌شکن علیشروان ۱۴ـ کارخانه آسفالت شهرداری ۱۵ـ مرغداری گاوان ۱۶ـ تنگ رازیانه ۱۷ـ کرزا ۱۸ـ امامزاده جابر ۱۹ـ گاوان ۲۰ـ بردسرخه ۲۱ـ خیبر ۲۲ـ گاوداری صفا ۲۳ـ پرواربندی خوشقدم ۲۴ـ میل علی ۲۵ـ مزرعه دریزان ۲۶ـ مجتمع پرورش ماهی سراب کلم ۲۷ـ سراب کلم ۲۸ـ پرورش بوقلمون کلم ۲۹ـ گاوداری کلم ۳۰ـ مرغداری کلم ۳۱ـ گلوز.
ب ـ دهستان زرانگوش به مرکزیت روستای زرانگوش مطابق نقشه ۲۵۰۰۰۰/۱ پیوست شماره (۲) که تأییدشده به مهر «دفتر هیئت دولت» می‌باشد از ترکیب روستاها، مزارع و مکان‌های زیر در تابعیت بخش بدره شهرستان دره‌شهر ایجاد می‌گردد:
۱ـ زرانگوش ۲ـ گـله‌دار ۳ـ زید ۴ـ تلخاب ۵ ـ پل تلخاب ۶ ـ پشته زرانگوش ۷ـ سنگ شکن آزاد ۸ ـ گاوداری محمدی ۹ـ امامزاده سید حمزه.
ج ـ بخش هندمینی به مرکزیت روستای چشمه شیرین از ترکیب دهستان‌های هندمینی و زرانگوش در تابعیت شهرستان دره‌شهر ایجاد می‌گردد.
د ـ مـرکز دهستان هندمینی از روستای چشمه شیرین به روستای آب چشمه تغییر می‌یابد.
هـ ـ شهرستان بدره به مرکزیت شهر بدره از ترکیب بخش‌های زیر در تابعیت استان ایلام ایجاد می‌گردد:
۱ـ بخش مرکزی به مرکزیت شهر بدره مشتمل بر دهستان‌های دوستان و کلم.
۲ـ بخش هندمینی.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی
شماره انتشار: ۱۹۹۰۵
زمان انتشار: یکشنبه،۱۶ تیر ۱۳۹۲
سال انتشار: شصت و نه
مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: ۵۹۱
فایل ضمیمه: دریافت