شماره۲۱۹۹۳۷/ت۴۳۴۵۸هـ                                                           ۹/۱۱/۱۳۹۱
تصویب‌نامه در خصوص تفویض اختیارات هیئت وزیران
در امور مربوط به حمل و نقل و سوخت به کارگروه توسعه
حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
وزارت کشور ـ وزارت نفت ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ سازمان حفاظت محیط زیست
ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد رییس‌جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
متن زیر جایگزین صدر بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۴۵۶۰۱/ت۴۳۴۵۸هـ مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۸ می‌شود:
۱ـ اختیارات هیئت وزیران در امور مربوط به حمل و نقل و سوخت و اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت ـ مصوب ۱۳۸۶ـ و از جمله در موارد زیر به کارگروهی متشکل از معاون اول رییس‌جمهور (رییس) و وزیران کشور، راه و شهرسازی، نفت، صنعت، معدن و تجارت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و آقایان مسعود زریبافان، سیدمهدی هاشمی، علی سعیدلو، مجتبی شفیعی و محمد رویانیان به عنوان کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت تفویض می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی
شماره انتشار: ۱۹۷۸۳
زمان انتشار: پنج‌شنبه،۱۲ بهمن ۱۳۹۱
سال انتشار: شصت و هشت
مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: ۵۴۲
فایل ضمیمه: دریافت