شماره۱۸۶۲۸۲/ت۵۰۳۲۰هـ                                                         ۱۸/۱۲/۱۳۹۲
تصویب‌نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی سیب‌زمینی تازه یا سرد کرده
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی
هیأت وزیران در جلسه ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
سود بازرگانی سیب‌زمینی تازه یا سردکرده (سایر) با شماره تعرفه (۰۷۰۱۹۰۰۰) از تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ چهاردرصد تعیین می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
شماره انتشار: ۲۰۱۰۵
زمان انتشار: سه‌شنبه،۲۰ اسفند ۱۳۹۲
سال انتشار: هفتاد
مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: ۶۶۶
فایل ضمیمه: دریافت