شماره۱۲۲۱۵۸/ت۴۹۶۲۵هـ                                                              ۲/۷/۱۳۹۲
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای هوشنگ بازوند به عنوان استاندار لرستان
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱/۱/۷۵۳۱۵ مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۲ وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانـین و مقررات مربوط به انتـصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب۱۳۶۰ـ تصویب نمود:
آقای هوشنگ بازوند به عنوان استاندار لرستان تعیین می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
شماره انتشار: ۱۹۹۷۲
زمان انتشار: پنج‌شنبه،۴ مهر ۱۳۹۲
سال انتشار: شصت و نه
مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: ۶۱۸
فایل ضمیمه: دریافت