شماره۱۱۶۲۶۶/ت۴۹۵۴۴هـ                                                            ۱۴/۶/۱۳۹۲
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمد ابراهیم امین
 به عنوان رییس کل بیمه مرکزی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳/۶/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۹۳۷۶۹ مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۹) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری ـ مصوب ۱۳۵۰ـ تصویب نمود:
آقای محمد ابراهیم امین به عنوان رییس کل بیمه مرکزی ایران تعیین می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
شماره انتشار: ۱۹۹۵۸
زمان انتشار: سه‌شنبه،۱۹ شهریور ۱۳۹۲
سال انتشار: شصت و نه
مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: ۶۱۲
فایل ضمیمه: دریافت