شماره۶۸۴۹۷/ت۵۲۲۹۵هـ                                                             ۲۹/۵/۱۳۹۴
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای علی عابدزاده
به عنوان رئیس سازمان هواپیمایی کشوری
وزارت راه و شهرسازی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۲۷۹۴۵ مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۴ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده (۵) اصلاحی قانون هواپیمایی کشوری ـ مصوب۱۳۶۷ـ تصویب نمود:
آقای علی عابدزاده به عنوان رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تعیین می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
شماره انتشار: ۲۰۵۲۴
زمان انتشار: دوشنبه،۲ شهریور ۱۳۹۴
سال انتشار: هفتاد و یک
مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: ۸۰۲
فایل ضمیمه: دریافت