شماره۲۱۹۹۴۲/ت۴۸۴۸۶هـ                                                            ۹/۱۱/۱۳۹۱
تصویب‌نامه در خصوص ایجاد شهرستان سرخه به مرکزیت شهر سرخه در استان سمنان
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۹/۷/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب۱۳۶۲ـ تصویب نمود:
شهرستان سرخه به مرکزیت شهر سرخه مشتمل بر بخش سرخه در استان سمنان ایجاد می‌گردد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی
شماره انتشار: ۱۹۷۸۳
زمان انتشار: پنج‌شنبه،۱۲ بهمن ۱۳۹۱
سال انتشار: شصت و هشت
مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: ۵۴۲
فایل ضمیمه: دریافت