شماره ۱۵۳۴۶۸/ت۵۰۵۸۹هـ                                                        ۱۶/۱۲/۱۳۹۳
تصویب‌نامه در خصوص اعتبار پیش‌بینی شده در جدول شماره ۹
قانون بودجه سال ۱۳۹۳ مانع از ترخیص کالاهایی که از حقوق ورودی
 و سود بازرگانی معاف هستند نمی‌باشد
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ گمرک جمهوری اسلامی‌ایران
هیأت وزیران در جلسه ۶/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۲۳۲۷۳ مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران تصویب کرد:
اعتبار پیش‌بینی شده به صورت جمعی ـ خرجی از محل ردیف شماره (۹۵ـ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور مانع از ترخیص کالاهایی که طبق قوانین و مقررات مربوط و با شرایط مصوب از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق ورودی و سود بازرگانی معاف هستند، نمی‌باشد و گمرک جمهوری اسلامی‌ایران کماکان موظف به‌ترخیص کالاهای یاد شده طبق شرایط مقرر در قوانین و مقررات مربوط است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
شماره انتشار: ۲۰۳۹۶
زمان انتشار: چهارشنبه،۲۰ اسفند ۱۳۹۳
سال انتشار: هفتاد و یک
مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: ۷۶۱
فایل ضمیمه: دریافت