شماره۱۳۸۱۰۱/ت۵۱۵۱۵هـ                                                         ۱۵/۱۱/۱۳۹۳
تصویب‌نامه در خصوص اختصاص مبلغ یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت پرداخت مطالبات موضوع ردیف (۱۰) جدول شماره (۱۸)
قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۳۱۸۴۸ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (ج) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تصویب کرد:
مبلغ یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل اعتبارات جزء (۹) ردیف (۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با عنوان «اعتبارات موضوع فروش سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی وابسته و تابعه» بابت پرداخت مطالبات موضوع ردیف (۱۰) جدول شماره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، در اختیار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها قرار می‌گیرد تا با تعیین سهم هر استان توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
شماره انتشار: ۲۰۳۷۱
زمان انتشار: دوشنبه،۲۰ بهمن ۱۳۹۳
سال انتشار: هفتاد
مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: ۷۵۲
فایل ضمیمه: دریافت