شماره ۱۵۸۲۱۳/ت ۴۸۲۳۸هـ                                                         ۱۴/۸/۱۳۹۱
تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای محمود عباس‌زاده مشگینی
به عنوان استاندار ایلام
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳/۸/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱/۱/۹۶۴۶۹ مورخ ۲/۸/۱۳۹۱ وزارت کشور تصویب نمود:
آقای محمود عباس‌زاده مشگینی به عنوان استاندار ایلام تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی
شماره انتشار: ۱۹۷۱۵
زمان انتشار: چهارشنبه،۱۷ آبان ۱۳۹۱
سال انتشار: شصت و هشت
مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: ۵۱۴
فایل ضمیمه: دریافت