شماره ۱۵۸۱۶۷/ت ۴۸۴۸۷هـ                                                          ۱۴/۸/۱۳۹۱
تصویب‌نامه درخصوص افزایش یک معاونت
به سازمان ملی استاندارد ایران
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
سازمان ملی استاندارد ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۴۴۶۱۰ مورخ ۴/۶/۱۳۹۱ سازمان ملی استاندارد ایران و به استناد تبصره (۳) ماده (۵۷) قانون برنامه پنجـساله پنجم توسعـه جـمهوری اسلامی ایـران ـ مصـوب ۱۳۸۹ـ تصویب نمود:
با افزایش یک معاونت به سازمان ملی استاندارد ایران، تعداد معاونتهای سازمان یاد شده به چهار معاونت افزایش می‌یابد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی
شماره انتشار: ۱۹۷۱۵
زمان انتشار: چهارشنبه،۱۷ آبان ۱۳۹۱
سال انتشار: شصت و هشت
مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: ۵۱۴
فایل ضمیمه: دریافت