شماره۱۵۸۱۴۹/ت۴۹۷۹۷هـ                                                           ۹/۱۰/۱۳۹۲
تصویب‌نامه درخصوص افزایش مبلغ حق حضور اعضای
هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۲۹۴۶۴ مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد تبصره (۴۹) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تصویب نمود:
حق حضور اعضای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۰۱۶۶۸/ت۴۳۷۶۷ک مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۸۸ از مبلغ هشتاد هزار (۸۰.۰۰۰) ریال به مبلغ دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد که از محل اعتبارات مصوب مربوط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل پرداخت است.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
شماره انتشار: ۲۰۰۵۰
زمان انتشار: شنبه،۱۴ دی ۱۳۹۲
سال انتشار: شصت و نه
مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: ۶۴۸
فایل ضمیمه: دریافت