(مصوب جلسه 583 مورخ 26/2/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
          شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 583 مورخ 26/2/1385 بنا به پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب آقایان دکتر علیرضا رهایی، دکتر حسین بلندی، دکتر محمدرضا میری و دکتر محمدحسین سرورالدین را به ترتیب به عنوان رؤسای دانشگاههای امیرکبیر، جامع علمی ـ کاربردی، بیرجند و تبریز تصویب نمود.
شماره انتشار: ۱۷۸۵۸
زمان انتشار: سه‌شنبه،۳۰ خرداد ۱۳۸۵
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: ۱۷۸۵۸
فایل ضمیمه: دریافت