(مصوب جلسه 583 مورخ 26/2/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
          شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه583 مورخ26/2/1385 موضوع تأسیس دانشگاه معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها را به شرح ذیل تصویب نمود:          ماده واحده: « نظر به ضرورت تربیت مدرسان معارف اسلامی دانشگاهها، دانشگاه معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها تأسیس می‌شود.          اساسنامه این دانشگاه توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها تهیه و تدوین و به منظور تصویب به شورای گسترش آموزش عالی ارائه می‌شود.»
شماره انتشار: ۱۷۸۵۸
زمان انتشار: سه‌شنبه،۳۰ خرداد ۱۳۸۵
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: ۱۷۸۵۸
فایل ضمیمه: دریافت