شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 614 مورخ 22/8/1386 در اجرای بند 1 ماده3 آیین‌نامه تشکیل هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور انتخاب آقایان دکتر محمدعلی کی‌نژاد، دکتر منصور کبگانیان و دکتر حسین کچویان را به عنوان اعضای این هیأت تصویب کرد.
شماره انتشار: ۱۸۳۵۸
زمان انتشار: چهارشنبه،۱۵ اسفند ۱۳۸۶
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: ۱۸۳۵۸
فایل ضمیمه: دریافت