(مصوب جلسه 583 مورخ 26/2/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
          شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 583 مورخ 26/2/1385 در اجرای بند 11 ماده 4 اساسنامه شورای عالی جوانان آقایان دکتر محسن خادمی، دکتر حسن بلخاری و مهندس مسعود ابوطالبی و سرکارخانم دکتر ملوک‌السادات حسینی بهشتی را برای مدت سه سال به عنوان نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای عالی جوانان انتخاب کرد.
شماره انتشار: ۱۷۸۵۸
زمان انتشار: سه‌شنبه،۳۰ خرداد ۱۳۸۵
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: ۱۷۸۵۸
فایل ضمیمه: دریافت