(مصوب جلسه 600 مورخ 1/12/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
        شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 600 مورخ 1/12/1385 در اجرای بندهای 1 و 2 ماده2 آیین‌نامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان عضویت سرکار خانم‌ها کبری خزعلی، زهره صفاتی و ملوک‌السادات حسینی بهشتی را مجدداً به ترتیب به عنوان نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی و دو نفر صاحبنظر در علوم و معارف اسلامی و مسائل علمی و فرهنگی در شورای فرهنگی و اجتماعی زنان تصویب کرد.
شماره انتشار: ۱۸۰۸۹
زمان انتشار: سه‌شنبه،۲۱ فروردین ۱۳۸۶
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: ۱۸۰۸۹
فایل ضمیمه: دریافت