(مصوب جلسه 598 مورخ 3/11/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
        شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 598 مورخ 3/11/1385 پیرو استعفای آقای حسین یزدی از عضویت در هیئت امنای بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید مرتضی مطهری، آقای دکتر محمدمطهری فرزند استاد مطهری را در اجرای بند11 ماده7 اساسنامه بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید مرتضی مطهری به عضویت هیئت امنای بنیاد منصوب نمود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری
شماره انتشار: ۱۸۰۶۴
زمان انتشار: شنبه،۱۲ اسفند ۱۳۸۵
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: ۱۸۰۶۴
فایل ضمیمه: دریافت