شماره۶۲۰۱۴/ت۴۷۶۸۶هـ                                                                ۳/۴/۱۳۹۱
الحاق تبصره (۲) به ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۳) قانون تنظیم بخشی
 از مقررات مالی دولت (واگذاری حق برداشت جدید آب)
وزارت نیرو ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۳۷۸۴۴/۰۲۰ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۰ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (۶۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ تصویب نمود:
متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (واگذاری حق برداشت جدید آب) موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۲۶۶۰/ت۲۶۹۶۰هـ مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۱ الحاق می‌شود:
تبصره۲ـ عشایر کوچنده داوطلب اسکان دائم، در صورت رعایت الگوی کشت و اجرای شبکه آبیاری نو ین از هفتاد درصد(۷۰%) تخفیف در تعرفه حق اشتراک آب‌بها بهره‌مند می‌شوند

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی
 
شماره انتشار: ۱۹۶۰۶
زمان انتشار: چهارشنبه،۷ تیر ۱۳۹۱
سال انتشار: شصت و هشت
مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: ۴۷۶
فایل ضمیمه: دریافت