شماره ۱۵۴۰۵۲/ت۵۱۲۸۷هـ                                                        ۱۷/۱۲/۱۳۹۳
الحاق بند (۳) مکرر به ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی
قانون مقررات صادرات و واردات
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت
هیأت وزیران در جلسه ۶/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۳۲۶۹۸ مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۲۳) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:
۱ـ متن زیر به عنوان بند (۳) مکرر به ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صـادرات و واردات موضـوع تصویـب‌نامه شـماره ۱۳۹۵/ت۱۶ه‍ مـورخ ۶/۲/۱۳۷۳ الحاق می‌گردد:
«بند ۳ مکرر ـ برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی پس از ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت، حواله ارزی در بانک عامل کارسازی شده و بارنامه حمل قبل از انقضای ثبت سفارش صادر و کالا ظرف مهلت‌های ذیل بند (۴) این ماده به کشور رسیده باشد.»
۲ـ این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۳۱/ت۵۰۷۲۱ه‍ مورخ ۵/۶/۱۳۹۳ می‌شودو صرفاً شامل کالاهایی است که پس از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه از گمرک ترخیص می‌شوند.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
شماره انتشار: ۲۰۳۹۶
زمان انتشار: چهارشنبه،۲۰ اسفند ۱۳۹۳
سال انتشار: هفتاد و یک
مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: ۷۶۱
فایل ضمیمه: دریافت