شماره۱۱۹۸۹۱/ت۵۱۲۱۰هـ                                                         ۱۴/۱۰/۱۳۹۳
افزایش رقم مندرج در ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۱۸)، بند (الف)
ماده (۱۵۱) و بند (ص) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۳/۱۰/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۱۱۸)، بند (الف) ماده (۱۵۱) و بند (ص) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۹ـ تصویب کرد:
رقم مندرج در ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۱۸)، بند (الف) ماده (۱۵۱) و بند (ص) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره۱۳۴۸۷۸/ت۴۷۲۲۰هـ مورخ ۶/۷/۱۳۹۰، از ده درصد به سی درصد افزایش می‌یابد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
شماره انتشار: ۲۰۳۴۳
زمان انتشار: چهارشنبه،۱۷ دی ۱۳۹۳
سال انتشار: هفتاد
مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: ۷۴۳
فایل ضمیمه: دریافت