شماره۱۴۱۱۸۰/۴۷۰۵۰                                                                 ۱۸/۷/۱۳۹۱
اصلاح ماده (۲) آیین‌نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاههای اجرایی
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ـ بنیاد ملی نخبگان
نظر به اینکه در ماده (۲) تصـویب‌نامه شماره ۲۴۷۲۸۵/ت۴۷۰۵۰هـ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ بعد از عبارت «شناخته می‌شوند» عبارت «(به تشخیص بنیاد ملی نخبگان)» تحریر نشده است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام می‌شود.
دبیر هیأت دولت ـ علی صدوقی
شماره انتشار: ۱۹۶۹۳
زمان انتشار: پنج‌شنبه،۲۰ مهر ۱۳۹۱
سال انتشار: شصت و هشت
مرجع تصویب: دبیر هیات دولت
شماره ویژه نامه: ۵۰۶
فایل ضمیمه: دریافت