شماره۸۵۷۵۹/ت۴۸۵۲۴هـ                                                             ۱۱/۴/۱۳۹۲
اصلاح ماده (۱۶) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۳۹)
اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب۱۳۸۰ـ تصویب نمود:
در ماده (۱۶) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۴۲۸۹۵/ت۴۸۵۲۴هـ مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۱ عبارت «و رعایت مقررات این آیین‌نامه» حذف می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی
شماره انتشار: ۱۹۹۰۵
زمان انتشار: یکشنبه،۱۶ تیر ۱۳۹۲
سال انتشار: شصت و نه
مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: ۵۹۱
فایل ضمیمه: دریافت