شماره۱۵۶۷۰۹/ت۴۹۹۳۹هـ                                                            ۴/۱۰/۱۳۹۲
اصلاح رقم (۲%) مقرر در ستون مجموعه حقوق گمرکی و سود بازرگانی
جداول پیوست تصویب‌نامه شماره ۱۷۱۲۰/ت۴۹۰۴۲هـ
مورخ ۱/۲/۱۳۹۲

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۴۸۰۳۴ مورخ ۹/۹/۱۳۹۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
رقم (۲%) مقرر در ستون مجموعه حقوق گمرکی و سود بازرگانی جداول پیوست تصویب‌نامه شماره ۱۷۱۲۰/ت۴۹۰۴۲هـ مورخ ۱/۲/۱۳۹۲ براساس بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ـ از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه در مورد برخی از کالاها به (۴%) اصلاح می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
شماره انتشار: ۲۰۰۴۹
زمان انتشار: چهارشنبه،۱۱ دی ۱۳۹۲
سال انتشار: شصت و نه
مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: ۶۴۷
فایل ضمیمه: دریافت