شماره۱۲۲۲۴۰/ت۴۹۶۰۷ک                                                             ۲/۷/۱۳۹۲
اصلاح تصویب‌نامه موضوع تعیین اعضای هیئت مدیره
 سازمان منطقه آزاد کیش

دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۲ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۵/۶/۱۳۹۲ تصویب نمودند:
عضویت غیرموظف آقای مسعود سلطانی‌فر در هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش موضوع بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۲۰۴۹۱/ت۴۹۶۰۷ک مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۲ به عضویت موظف اصلاح می‌شود.
این تصویب‌نامـه در تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۲ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
شماره انتشار: ۱۹۹۷۲
زمان انتشار: پنج‌شنبه،۴ مهر ۱۳۹۲
سال انتشار: شصت و نه
مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: ۶۱۸
فایل ضمیمه: دریافت