شماره۷۷۶۹۳/ت۵۰۴۰۵هـ                                                                ۸/۷/۱۳۹۳
اصلاح تصویب‌نامه موضوع بودجه سال ۱۳۹۳ سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
هیأت وزیران در جلسه ۶/۷/۱۳۹۳ به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:
تصویب‌نامه شماره ۲۶۷۳۸/ت۵۰۴۰۵ک مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۳ موضوع بودجه سال ۱۳۹۳ سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف ـ ماده (۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱ـ در بند (۲ـ ۸) ماده (۲) پس از عبارت «در سال ۱۳۹۳» عبارت « در چارچوب آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و» اضافه می‌شود.
۲ـ بند (۲ـ۱۶ـ۲) حذف می‌شود.
ب ـ ماده (۶) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱ ـ در بند (۶ ـ۳) عبارت «نظام‌نامه فنی ـ اجرایی مناطق را مطابق با شرایط اختصاصی آنها تهیه و جهت تصویب به شورای عالی ارائه نماید» جایگزین عبارت «اقدام به تدوین نظام‌نامه فنی ـ اجرایی مطابق با شرایط اختصاصی مناطق نماید» می‌شود.
۲ـ در بند (۶ ـ۴ـ۴) عبارت «موضوع به تقاضای بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوط، در شورای عالی مطرح می‌گردد و نظر شورا ملاک عمل خواهد بود» جایگزین عبارت «نظر دبیر شورای هماهنگی مناطق ملاک اقدام دستگاهها خواهد بود و مادامی که بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه اقدام به طرح موضوع در شورا ننموده باشد نظر دبیر و در صورت طرح در شورا، نظر شورا ملاک خواهد بود.» می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
شماره انتشار: ۲۰۲۹۶
زمان انتشار: دوشنبه،۱۴ مهر ۱۳۹۳
سال انتشار: هفتاد
مرجع تصویب: دبیر هیات دولت
شماره ویژه نامه: ۷۲۰
فایل ضمیمه: دریافت