شماره۸۵۷۶۲/ت۴۷۸۳۳هـ                                                             ۱۱/۴/۱۳۹۲
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۲۱۶۸۴/ت۴۷۸۳۳هـ
مورخ ۱۹/۶/۱۳۹۱
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب ۱۳۷۷ـ تصویب نمود:
تصـویب‌نامه شمـاره ۱۲۱۶۸۴/ت۴۷۸۳۳هـ مورخ ۱۹/۶/۱۳۹۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف ـ متن زیر جایگزین بند (۵) می‌شود:
۵ ـ ماده (۹) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۹ـ مجمع عمومی سازمان از اعضای زیر تشکیل می‌شود:
۱ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (رییس)
۲ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی
۳ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت
۴ـ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
۵ ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
ب ـ متن زیر جایگزین بند (۸) می‌شود:
۸ ـ ماده (۲۱) حذف و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می‌شوند.
این اصلاحیه به موجب نامه شماره ۵۱۰۴۵/۳۰/۹۲ مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۲ شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی
شماره انتشار: ۱۹۹۰۵
زمان انتشار: یکشنبه،۱۶ تیر ۱۳۹۲
سال انتشار: شصت و نه
مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: ۵۹۱
فایل ضمیمه: دریافت