شماره۱۸۵۴۳۳/ت۵۰۲۵۰هـ                                                         ۱۴/۱۲/۱۳۹۲
اصلاح تبصره (۲) ماده (۵) آئین‌نامه اجرایی بند (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲
کل کشور
وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو ـ وزارت کشور
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
هیأت وزیران در جلسه ۷/۱۲/۱۳۹۲ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نفت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد جزء (۱۷ـ۳) بند (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور تصویب کرد:
در تبصره (۲) ماده (۵) آئین‌نامه اجرایی بند (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۹۷۷۹/ت۴۹۴۶۲هـ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۲ عبارت «با اولویت سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها،» بعد از واژه «ماهانه» اضافه می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
شماره انتشار: ۲۰۱۰۵
زمان انتشار: سه‌شنبه،۲۰ اسفند ۱۳۹۲
سال انتشار: هفتاد
مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: ۶۶۶
فایل ضمیمه: دریافت