شماره۶۲۰۱۵/ت۴۷۹۹۸هـ                                                                ۲/۴/۱۳۹۱
اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۲۷۳۱۶/ت۲۸۲۱۳هـ مورخ ۵/۵/۱۳۸۴
وزارت دادگستری
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۴۸۲۷۹/۰۱/۹۰ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۰ وزارت دادگستری و به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری ـ مصوب ۱۳۷۵ـ تصویب نمود:
در بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۲۷۳۱۶/ت۲۸۲۱۳هـ مورخ ۵/۵/۱۳۸۴، موضوع ماده (۲۱) تصویب‌نامه شماره ۸۱۸۱۷/ت۱۷۹۸۵هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۷ عبارت «به پیشنهاد صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری و تأیید وزیر دادگستری» جایگزین عبارت «براساس پیشنهاد وزارت دادگستری و تصویب هیئت‌وزیران» می‌شود.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی
شماره انتشار: ۱۹۶۰۶
زمان انتشار: چهارشنبه،۷ تیر ۱۳۹۱
سال انتشار: شصت و هشت
مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: ۴۷۶
فایل ضمیمه: دریافت