شماره۵۶۷۴۹/ت۴۹۰۴۰هـ                                                                ۸/۳/۱۳۹۲
اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه در خصوص ضریب حقوق سال ۱۳۹۲

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۲ به استناد ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ و ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ تصویب نمود:
الف ـ بند (۱) تصـویب‌نامه شماره ۲۶۲۷۵۷/ت۴۹۰۴۰هـ مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«۱ـ ضریب حقوق سال ۱۳۹۲ اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان چهارده هزار و سیصد و بیست و پنج (۱۴.۳۲۵) ریال تعیین می‌شود.»
ب ـ این تصویب‌نامه از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۲ لازم‌الاجرا است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی
شماره انتشار: ۱۹۸۸۰
زمان انتشار: پنج‌شنبه،۱۶ خرداد ۱۳۹۲
سال انتشار: شصت و نه
مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: ۵۷۹
فایل ضمیمه: دریافت