شماره۶۲۰۰۸/ت۴۷۵۷۳ک                                                               ۳/۴/۱۳۹۱
اصلاح بندهای (۲) و (۳) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۵۹۸۴۷۷/۱ مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۲۳) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب۱۳۷۲ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند:
بندهای(۲) و (۳) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۴۶۴۶/ت۴۰۲۲۷ک مورخ ۶/۶/۱۳۸۹ به شرح زیر اصلاح می‌شوند:
۱ـ متن زیر به انتهای تبصره (۲) بند (۲) الحاق می‌شود:
«درج رشته فعالیت در کارت بازرگانی برای صادرات الزامی نیست.»
۲ـ متن زیر به عنوان تبصره به جزء (۲ـ ۱ـ ۳) بند (۲) الحاق می‌شود:
تبصره ـ اشـخاص حقیقی و حقوقی زیر از ارایه مدارک موضوع جزء مذکور معاف می‌باشند:
۱ـ دارندگان پروانه بهره‌برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی و خدمات فنی مهندسی و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) از مراجع ذی‌ربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه.
۲ـ ارایه‌کنندگان مدارک مثبته مبنی بر حداقل سه سال سابقه فعالیت در زمینه تجارت با تشخیص اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۳ـ عبارت زیر به انتهای جزء (۲ـ ۱ـ ۶) بند (۲) الحاق می‌شود:
«و یا رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی پس از استعلام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.»
۴ـ متون زیر به ترتیب به عنوان اجزای (۲ـ۱ـ۱۲) و (۲ـ۱ـ۱۳) به بند (۲) الحاق می‌شوند:
«۲ـ۱ـ۱۲ـ ارایه گواهی از گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدم بدهی قطعی، موضوع ماده (۷) قانون امور گمرکی ـ مصوب۱۳۹۰ـ و یا تعیین تکلیف بدهی خود و گواهی عدم قاچاق و جعل گمرکی.»
«۲ـ ۱ـ۱۳ ـ ارایه کد اقتصادی.»
۵ ـ متن زیر جایگزین اجزای (۲ـ ۱ـ ۱۰) بند (۲) و (۳ـ۱) بند (۳) می‌شود:
ارایه گواهی اداره امور مالیاتی ذی‌ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی‌شده موضوع ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب۱۳۶۶ـ و اصلاحیه‌های بعدی آن.
این تصویب‌نامه در تاریخ۲۷/۳/۱۳۹۱ به تأیید مقام‌محترم ریاست‌جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی
شماره انتشار: ۱۹۶۰۶
زمان انتشار: چهارشنبه،۷ تیر ۱۳۹۱
سال انتشار: شصت و هشت
مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: ۴۷۶
فایل ضمیمه: دریافت