شماره۱۳۹۲۵۵/ت۴۶۲۲۵هـ                                                           ۱۵/۷/۱۳۹۱
اصلاح آیین‌نامه نحوه برگزاری، اداره جلسات و اخذ تصمیم
 هیئت تجدیدنظر موضوع ماده (۶۴) قانون اجرای سیاستهای کلی
اصل (۴۴)  قانون اساسی
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ مرکز ملی رقابت
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲/۷/۱۳۹۱ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در مـقدمه تصـویب‌نامه شـماره ۵۸۳۹۵/ت۴۶۲۲۵ک مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۱ موضوع آیین‌نامه نحوه برگزاری، اداره جلسات و اخذ تصمیم هیئت تجدیدنظر موضـوع ماده (۶۴) قانـون اجرای سیاسـتهای کلـی اصل (۴۴) قانون اسـاسی، عـبارت «بنـا به پیـشنهاد شـورای رقـابـت و» قبـل از عـبارت «بـه اسـتناد» اضافـه می‌گردد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی
شماره انتشار: ۱۹۶۹۳
زمان انتشار: پنج‌شنبه،۲۰ مهر ۱۳۹۱
سال انتشار: شصت و هشت
مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: ۵۰۶
فایل ضمیمه: دریافت