شماره۱۱۹۹۰۱/ت۵۰۳۰۸هـ                                                         ۱۴/۱۰/۱۳۹۳
اصلاح آیین‌نامه اجرایی نحوه اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه اجاره مسکن
برای اسکان موقت
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۳/۱۰/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۳۵۳۳۹۱/۹۲ مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۱۲) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب۱۳۸۷ـ تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی نحوه اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه اجاره مسکن برای اسکان موقت موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۲۱۷۴/ت۴۸۶۳۷هـ مورخ ۲/۷/۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱ـ در ماده (۲) عبارت «سیستم بانکی (با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار) تأمین می‌شود.» جایگزین عبارت «بانک‌ها و میزان آن در ابتدای هر سال در قالب سهمیه مشخص توسط وزیران عضو کمیسیون اقتصاد هیأت دولت تعیین می‌شود.» می‌گردد.
۲ـ متن زیر جایگزین ماده (۴) می‌شود:
«ماده۴ـ سـقف فردی قرض‌الحـسنه ودیعه مسکـن هر سال توسـط وزارت راه و شهرسازی جهت پیشنهاد به شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌گردد.»
۳ـ ماده (۶) و تبصره‌های آن حذف می‌گردد.
۴ـ متن زیر جایگزین ماده (۷) و تبصره‌های آن می‌شود:
«ماده۷ـ بانک عامل مکلف است به منظور حصول اطمینان از وصول مطالبات خود ناشی از اعطای قرض‌الحسنه تأمین کافی اخذ نماید.
تبصره۱ـ بانک عامل (پرداخت‌کننده ودیعه مسکن) می‌تواند به عنوان مرتهن مازاد، نسبت به ترهین سند شش دانگ ثبتی نزد بانک عامل پرداخت‌کننده تسهیلات ساخت (با اجازه آن بانک) اقدام نماید.
تبصره۲ـ متقاضی دریافت‌کننده تسهیلات ودیعه قرض‌الحسنه مسکن مکلف است پس از اتمام دوران مشارکت مدنی ساخت مسکن، نسبت به تسویه کامل مانده قرض‌الحسنه دریافتی اقدام نماید.»
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
شماره انتشار: ۲۰۳۴۳
زمان انتشار: چهارشنبه،۱۷ دی ۱۳۹۳
سال انتشار: هفتاد
مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: ۷۴۳
فایل ضمیمه: دریافت