شماره ۱۵۸۱۷۹/ت ۴۸۱۸۷هـ                                                         ۱۴/۸/۱۳۹۱
اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱)
قانون مدیریت خدمات کشوری
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی رییس جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد ماده (۱۲۱) و تبصره (۲) ماده (۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصمیم‌نامه شماره ۲۰۴۶۱/۴۴۲۹۵ مورخ ۳۱/۱/۱۳۸۹ و اصلاحیه بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱ـ در ماده (۲) پس از عبارت «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور» عبارت  «و پس از طی تشریفات قانونی» اضافه می‌شود.
۲ـ متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۷) اضافه و عنوان تبصره قبلی به تبصره (۱) اصلاح می‌شود:
تبصره ـ تمدید مدت‌زمان مقرر در این ماده با رعایت سایر مقررات ، به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و تأیید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مجاز است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی
شماره انتشار: ۱۹۷۱۵
زمان انتشار: چهارشنبه،۱۷ آبان ۱۳۹۱
سال انتشار: شصت و هشت
مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: ۵۱۴
فایل ضمیمه: دریافت