شماره۱۰۰/۳۵۷۵۰/۹۰۰۰                                                               ۱۲/۶/۱۳۹۳
جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
پیرو نامه شماره ۱۰۰/۳۴۶۲۵/۹۰۰۰ مورخ ۹/۶/۱۳۹۳ در خصوص آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۰۲۴۱ـ ۱۱/۶/۱۳۹۳ دستور فرمائید اصلاحیه آیین‌نامه صدرالذکر به شرح ذیل انجام پذیرد.
۱ـ صفحه دوم، بند (ب) ماده ۶ در سطر دوم معاونت آموزش و تحقیقات به «معاونت منابع انسانی قوه قضائیه».
۲ـ صفحه دوم، تبصره (۲) ماده ۶ در سطر اول معاونت آموزش و تحقیقات به «معاونت منابع انسانی».
۳ـ صفحـه دوم، تبصره (۳) ماده (۶) در سطر دوم معاونت آموزش و تحقیقات به «معاونت منابع انسانی» اصلاح می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
شماره انتشار: ۲۰۲۴۴
زمان انتشار: شنبه،۱۵ شهریور ۱۳۹۳
سال انتشار: هفتاد
مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ۷۱۲
فایل ضمیمه: دریافت