شماره۶۷۵۷۲/ت۵۲۱۵۳هـ                                                             ۲۷/۵/۱۳۹۴
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه ۲۱/۴/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی ماده (۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر
و ارتقای نظام مالی کشور
ماده۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ سازمان: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
ب ـ دستگاه متقاضی: وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی.
پ ـ طرح‌های قابل واگذاری: طرح، پروژه و فعالیت‌هایی که در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش غیردولتی واگذار می‌شود.
ماده۲ـ دستگاه متقاضی در مرحله ارایه پیشنهاد واگذاری طرح قابل واگذاری، نیاز خود را نسبت به خرید کالا و خدمات ناشی از اجرای طرح مورد واگذاری و مدت آن با ارایه گزارش توجیهی برای اخذ تأیید به سازمان ارسال می‌نماید.
ماده۳ـ طرح مورد واگذاری باید از طریق مزایده عمومی توسط دستگاه متقاضی و مطابق قیمت تمام‌شده پیشنهادی دستگاه و با لحاظ شرایط و مدت نیاز به کالا و خدمات طرح مذکور با تأیید سازمان واگذار شود.
تبصره ـ قیمت تمام شده پیشنهادی دستگاه براساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد خواهد بود.
ماده۴ـ با پیش‌بینی امکان خرید کالا و خدمت در مرحله واگذاری و پس از قطعیت واگذاری، سازمان مجاز است کالا و خدمات ناشی از اجرای طرح واگذارشده را براساس مناقصه عمومی خریداری نماید.
ماده۵ ـ در صورت عدم نیاز به خرید کالا و خدمات ناشی از اجرای طرح‌های مورد واگذاری از سوی دستگاه اجرایی و تأیید سازمان، با اعلام کتبی موضوع در اسناد مزایده طرح، اجازه بهره‌برداری یا فروش در داخل و خارج کشور به بخش غیردولتی داده می‌شود.
ماده۶ ـ حداکثر قیمت خرید کالا و خدمت موردنظر باید تا سقف هزینه یا قیمت تمام شده مربوط باشد.
تبصره ـ قیمت تمام شده در سال‌های بعد متناسب با شاخص‌های اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به روز می‌شود.
ماده۷ـ در مواردی که طرح‌های مورد واگذاری فاقد توجیه اقتصادی و مالی است و نیاز به پرداخت کمک داشته باشد، این کمک در اسناد مزایده یا مناقصه درج و پرداخت آن به صورت سنواتی و یا به صورت یکجا در قالب کاهش قیمت پایه در واگذاری طرح به منظور دستیابی به توجیه اقتصادی و مالی اعمال می‌شود.
ماده۸ ـ کالا و خدمت طرح‌های قابل واگذاری از محل اعتبارات دستگاه متقاضی، خریداری و براساس ترتیبات مورد توافق سازمان و دستگاه متقاضی، تحویل دستگاه متقاضی ذی‌ربط می‌گردد.
ماده۹ـ وظایف و اختیارات سازمان در اجرای این آیین‌نامه به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف ـ بررسی و تأیید پیشنهادهای دستگاه‌های متقاضی در مورد خرید کالا و خدمات طرح‌های قابل واگذاری.
ب ـ بررسی و تأیید پیشنهادهای دستگاه‌های متقاضی در مورد قیمت تمام شده کالا و خدمات.
پ ـ نظارت بر انتقال کالا و خدمات دریافتی از طرح واگذار شده به دستگاه‌های متقاضی.
ت ـ تهیه و تدوین دستورالعمل نحوه رسیدگی به درخواست‌ها و مواعد زمانی هر مرحله از کار و انتقال کالا و خدمات به دستگاه‌های متقاضی.
ماده۱۰ـ دستگاه متقاضی موظف به واریز منابع حاصل از واگذاری طرح‌ها مطابق قوانین و مقررات مربوط به خزانه‌داری کل کشور می‌باشد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
شماره انتشار: ۲۰۵۲۴
زمان انتشار: دوشنبه،۲ شهریور ۱۳۹۴
سال انتشار: هفتاد و یک
مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: ۸۰۲
فایل ضمیمه: دریافت