شماره۵۷۵۸۱/ت۴۸۵۶۸هـ                                                              ۱۱/۳/۱۳۹۲
وزارت راه و شهرسازی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۴۳۸۷۸ مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۱ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده (۵) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ ، آئین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
 
آیین‌نامه اجرایی ماده (۵) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی

ماده۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معنای مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قانون: قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی، ـ مصوب ۱۳۸۹ـ
ب ـ کنوانسیون مارپل: کنوانسیون بین‌المللی پیشگیری از آلودگی ناشی از کشتیها ۱۹۷۳ و پروتکل ۱۹۷۸.
ج ـ سازمان : سازمان بنادر و دریانوردی.
د ـ آب توازن و فضولات نفتی: زوائد ناشی از مخازن و عملیات بار و هرگونه فاضلاب و آب توازن آغشته به مواد نفتی مانند زوائد موتورخانه، آب خن، روغن سوخته، لجن نفتی و هرگونه مایعی که به هر یک از قسمتهای سیستم خن وارد شود.
هـ  ـ تسهیلات دریافت آب توازن و فضولات نفتی: امکانات و تأسیساتی که به منظور دریافت و پردازش آب توازن و فضولات نفتی ایجاد می‌شود.
ماده۲ـ فرمانده هر کشتی، نفتکش یا شناور باید حداقل (۴۸) ساعت قبل از ورود به بندر یا در هنـگام خروج از بندر قبلی (در صـورتی سفر کمـتر از ۴۸ ساعت باشد)، درخواست تحویل آب توازن و فضولات نفتی را مطابق نمونه پیوست شماره (۱) این آئین‌نامه کـه به مهر «دفـتر هیئت دولت» تأیید شده است، به زبان فارسی، انگلیسی یا فرانسه توسط نماینـدگی کشتیرانی به مسئول ذی‌ربط سازمان در بنـدر ارائه دهد. ایـن درخواسـت بـاید بـه همـراه دفتر ثبـت نـفت در کشتـی، نفتکـش یا شـناور نگهداری شود.
ماده۳ـ فرمانده هر کشتی، نفتکش یا شناور ورودی به بندر موظف است پیش از ترک بندر، باقیمانده آب توازن و فضولات نفتی را به مجموعه متولی تسهیلات دریافت آب توازن و فضولات نفتی، مطابق نمونه پیوست شماره (۲) آیین‌نامه که به مهر «دفتر هیئت دولت» تأیید شده است، تحویل دهد، مگر اینکه روی کشتی و شناور، ظرفیت کافی برای نگهداری آن تا رسیدن به بندر مقصد بعدی وجود داشته باشد.
ماده۴ـ سازمان پس از ارائه خدمات دریافت آب توازن و فضولات نفتی کشتی، نفتکش یا شناور و وصول کارمزد آن، گواهینامه میزان آب توازن و فضولات نفتی دریافتی را مطابق نمونه پیوست شماره (۳) آئین‌نامه که به مهر «دفتر هیئت دولت» تأیید شده است، به زبان فارسی، انگلیسی یا فرانسه صادر کرده و به فرمانده کشتی، نفتکش یا شناور تحویل می‌دهد. این نمونه باید به همراه دفتر ثبت نفت در کشتی، نفتکش یا شناور وجود داشته باشد.
ماده۵ ـ کارمزد آب توازن و فضولات نفتی به شرح زیر تعیین و توسط سازمان دریافت می‌شود:
الف ـ کشتی‌ها، نفتکش‌ها و شناورهای ایرانی و خارجی ورودی به پایانه‌های نفتی، بنادر و اسکله‌های کشور دویست (۲۰۰) یورو.
تبصره۱ـ کشتی‌ها و شناورهای چوبی، فایبرگلاس، خدماتی و مسافری از پرداخت کارمزد معاف می‌باشند.
تبصره۲ـ کشتی‌ها، نفتکش‌ها و شناورهایی که منحصراً بین بنادر خلیج‌فارس و دریای عمان و دریای خزر تردد می‌نمایند و کشتی‌ها، نفتکش‌ها و شناورهای لاینر و کانتینری که به طور منظم به بنادر ایران تردد می‌نمایند، در هر سه ماه تقویمی فقط یکبار، کارمزد بند اول را به اولین بندر ورودی پرداخت می‌نمایند.
ب ـ کارمـزد دریافت آب تـوازن و فـضولات نفتی از تمامی کشتی‌ها، نفتکش‌ها و شناورهای ایرانی و خارجی ورودی به بـنادر در کنار اسکله به ازای هر مترمکعب، هشـتاد (۸۰) یورو محـاسبه و دریافـت می‌شـود. کسـر مترمکعـب، یـک متـرمکعب محاسبه می‌شود.
تبصره۱ـ برای شناورهای چوبی، فایبرگلاس، مسافری و خدماتی به ترتیب زیر عمل می‌شود:
الف ـ اعطای (۷۰) درصد تخفیف تا سقف یک مترمکعب در کنار اسکله.
ب ـ اعطای (۳۰) درصد تخفیف بیش از یک مترمکعب تا سقف ۵ متر مکعب در کنار اسکله.
تبصره۲ـ برای کشتی‌ها، نفتکش‌ها و شناورهایی که مشمول تبصره(۱) نمی‌باشند، دریافت بازمانده نفت و فضولات نفتی در کنار اسکله که دارای (۷۰%) نفت قابل استحصال ‌باشد به ترتیب زیر می‌باشد:
الف ـ تا (۵) مترمکعب، مشمول (۳۰%) تخفیف می‌باشد.
ب ـ از (۵) تا (۱۰) مترمکعب، مشمول (۶۰%) تخفیف می‌باشد.
ج ـ از (۱۰) تا (۲۰) مترمکعب، مشمول (۱۰۰%) تخفیف می‌باشد.
تبصره۳ـ دریافت مقادیر بیشتر از بیست (۲۰) مترمکعب از بازمانده بار که دارای بیش از (۷۰%) نفت قابل استحصال باشد، با پرداخت مبلغ توافقی به کشتی‌ها، نفتکش‌ها و شناورها انجام می‌پذیرد.
تبصره۴ـ دریافت روغن روانکار استفاده شده (بدون آب) با پرداخت مبلغ توافقی به کشتی‌ها، نفتکش‌ها و شناورها انجام می‌پذیرد.
تبصره۵ ـ کارمزد دریافت آب توازن و فضولات نفتی، خارج از اسکله یا محوطه بنادر تا لنگرگاه با اضافه کردن هزینه حمل و نقل به هزینه‌های فوق‌الذکر محاسبه و وصول می‌شود.
تبصره۶ ـ در صورت انجام عملیات دریافت فضولات نفتی در غیر از ساعات اداری، مبلغ (۱۰%) به هزینه‌های فوق افزوده می‌شود. هزینه کارمزد دریافت شده شامل دریافت، انتقال و پردازش است.
ماده۶ ـ کارمزدها و تعرفه‌های مقرر در این آیین‌نامه در هر سال متناسب با شاخص‌های اقتصادی توسط وزارت راه و شهرسازی تعدیل می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی
 
شماره انتشار: ۱۹۸۸۰
زمان انتشار: پنج‌شنبه،۱۶ خرداد ۱۳۹۲
سال انتشار: شصت و نه
مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: ۵۷۹
فایل ضمیمه: دریافت