به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 22/02/93 و سند صلح شماره159287 ـ 17/02/93 دفترخانه 418 تهران تعقیراتی به شرح ذیل حاصل گردید.
1ـ آقای آلورد آلبرت وارطانیان کدملی 0621561576 دارنده 400/319/10 ریال سهم الشرکه طبق سند صلح مذکور مبلغ 000/500/2 ریال سهم الشرکه خود را به آقای اشین آلبرت وارطانیان کدملی 0057759812 واگذار نمود.
2ـ خانم کناریک شاهبندریان کدملی 0040382257 طبق سند صلح مذکور کلیه سهم الشرکه خود را که به مبلغ ده میلیون ریال بود را به آقای اشین آلبرت وارطانیان و خانم آرمینه آلبرت وارطانیان کدملی 0055011578 واگذار نمود و در نتیجه از ردیف شرکا خارج گردید.
3ـ خانم آلینوش البرت وارطانیان کدملی 0074717103 دارنده سهم الشرکه ده میلیون ریال، مبلغ 000/500/2 ریال سهم الشرکه خود را طبق سند صلح مذکور به خانم آرمینه البرت وارطانیان واگذار نمود و در نتیجه سهم الشرکه شرکا بشرح ذیل می باشد.
آقای آلورد آلبرت وارطانیان مبلغ 400/819/7 ریال و خانم آرمینه و آلینوش آلبرت وارطانیان و آقای اشین آلبرت وارطانیان هر کدام 000/500/7 ریال سهم الشرکه.
4ـ آقایان اشین آلبرت وارطانیان و آلورد آلبرت وارطانیان به عنوان اعضای هیات مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند که آقای اشین آلبرت وارطانیان به سمت مدیرعامل، عضو هیات مدیره و آقای آلورد آلبرت وارطانیان به سمت رئیس هیات مدیره تعیین گردیدند و کلیه اسناد و قراردادهای تعهدآور چک، سفته، برات با امضا مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره به تنهایی و با مهر شرکت معتبر می باشد.
ذیل در دفتر ثبت شرکت ها در مورخه 28/03/93 تکمیل و امضا گردید.
ش46802000011101982577 رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان البرز
شماره انتشار: ۲۰۲۱۶
زمان انتشار: دوشنبه،۱۳ مرداد ۱۳۹۳
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: ۲۰۲۱۶
فایل ضمیمه: دریافت