لیست نظریات مشورتی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
اگر یکی از شرکا مال مشاع ، بدون اجازه دیگر مالکان
1401/03/09 1401/03/11

اگر یکی از شرکا مال مشاع ، بدون اجازه دیگر مالکان، یک قطعه از ملک مشاع را به صورت مفروز به شخص ثالث بفروشد و مالکان مشاع معامله مذکور را تنفیذ نکنند، آیا دعوای خریدار مبنی بر الزام به انتقال ملک مذکور به صورت مشاع بدون توافق جدید با فروشنده قابلیت استماع دارد؟  

مشاهده بیشتر
شخصی اقدام به سرقت خودرو می‌نماید چه پس از دستگیری مشخص می‌کرد
1401/03/09 1401/03/11

شخصی اقدام به سرقت خودرو می‌نماید چه پس از دستگیری مشخص می‌کرد که خودرو قبلاً سابقه سرقت در شهر دیگری داشته است یعنی فقط نموده است در فرضی که اطلاعی نداشت تحت چه عنوانی باید تحت تعقیب قرار گیرد و در فرضی که اطلاع داشته که مال مسروقه بوده و آن را سرقت نموده عنوان اتهامی بی چه می‌باشد؟  

مشاهده بیشتر
ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339
1401/03/09 1401/03/11

در صورتی که پس از دادخواهی مردم حکم بر بایر بودن زمین صادر شود و اداره مسکن و شهرسازی از اقدام بعدی برای اصلاح سند خودداری کند و با محکوم‌له همکاری نکند و محکوم‌له ناگزیر به دادخواهی دوم (ابطال سند) شود، آیا هزینه‌ دادرسی دادخواهی دوم (ابطال سند مالکیت دولت) از سوی دادخواه قابل مطالبه است؟ توضیح آن‌که، قضات در این خصوص دیدگاه‌های مختلفی دارند؛ برخی معتقدند به موجب ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 دولت مطلقاً از پرداخت چنین هزینه‌هایی معاف است؛ حتی اگر حسن‌نیت نداشته باشد؛ در مقابل گروهی دیگر معتقدند قلمرو ماده 11 باید مضیق تفسیر شود و ناظر بر هر اقدامی نیست؛ در جایی که مالکیت دولت ملغی و ابطال شده است، ادامه رفتار دولت و عدم اصلاح اسناد به صورت تبعی، تقصیر محض است و نه یک اشتباه تا بتوان از مصونیت دولت و معاف نسبت به پرداخت هزینه دادرسی یاد کرد.  

مشاهده بیشتر
ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی شامل وسیله‌ای که اختصاص به ارتکاب جرم
1401/03/09 1401/03/11

1) آیا ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی شامل وسیله‌ای که اختصاص به ارتکاب جرم نداشته و یا کاربردقالب آن نیز برای ارتکاب جرم نمی‌باشد مثل انبر دست ،پیچ گوشتی و... مشمول می‌باشد یا خیر؟ 2) آیا نگهداری وسیله اختصاص یافته ارتکاب جرم قابل مجازات بوده و مشمول ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی می‌باشد یا اینکه فقط تهیه کردن ،ساختن و ... جرم است؟ 3) با توجه به اینکه در ماده ۵۶۹ ق .م.ا. ترک خوردگی در کنار شکستگی موضوع ماده قرار گرفته و دیه آن بر اساس شکستگی تعیین شده و با توجه به رای وحدت 872-98/9/19 هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور بفرمایید آیا شکستگی مندرج در ماده 614 قانون مجازات اسلامی (مصوب1375) شامل ترک خوردگی استخوان می‌شود؟ 4) با توجه به رای وحدت رویه ۲۴ مورخ ۱۳۵۴ که شکستگی دندان را واجد جنبه عمومی ندانسته و متن مواد ۴۱۳ و ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی آیا شکستگی یک زندان مشمول ماده ۶۱۴ ق. م. ا . می شود یا خیر؟  

مشاهده بیشتر
ماده ۲۷۷ قانون مدنی برای پرداخت به محکوم علیه مهلت بدهد
1401/03/09 1401/03/11

آیا قاضی اجرای احکام مدنی حین اجرای حکم می‌تواند به درخواست محکوم‌له برای ماهت کوتاه به استناد ملاک ماده ۲۷۷ قانون مدنی برای پرداخت به محکوم علیه مهلت بدهد در برخی از مقررات مهلت قضاییه این اجرا پیش‌بینی شده است و قانون روابط موجر و مستاجر در سال ۱۳۷۶ به مدت یک ماه آیا می توانم لاک گرفت فایده عملی این است که مهلت کوتاهی غذایی مانع تشکیل تعاونی اعضا را از محکوم به کمتر شدن مشغله محاکم است و منافع عمومی گسترده‌ای دارد  

مشاهده بیشتر
ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی لغو گردد
1401/03/09 1401/03/11

چنانچه تعلیق به استناد ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی لغو گردد، آیا شخص می‌تواند نسبت به محکومیت اخیر (که موجب لغو تعلیق شده است) یا محکومیت‌های آتی دیگر تقاضای تعلیق نماید؟ به عبارت دیگر آیا تعلیق لغو شده به استناد ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی سابقه استفاده از تعلیق موضوع ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی محسوب می‌گردد؟  

مشاهده بیشتر