لیست نظریات مشورتی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
آیا در املاک روستا صدور سند مشاعی وقفی میسر است؟
1401/02/25 1401/02/27

در صورتی که در کل پلاک روستا اداره اوقاف به میزان مشاع وقف عام داشته و سند ثبتی صادر شده باشد؛ از آن‌جا که مال موقوفه دقیقاً معین نیست و صرفاً مشاع است، آیا در املاک روستا صدور سند مشاعی وقفی میسر است؟ آیا در این نوع وقف قبض شرط صحت است؟ در صورت عدم معین بودن قبض، آیا امکان ابطال وجود دارد؟  

مشاهده بیشتر